วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ธรรมชาติ และรณรงค์ให้คนไทยหันมา

ออกกำลังกาย โดยการทำลายสถิติโลกครั้งนี้จะจะเริ่มจาก ลานพระบรมรูปทรงม้า ขึ้นไปทางคู่ขนานบรมราช

ชนนี เป็นระยะทางยาวไม่ต่ำกว่า 4 กิโลเมตร ถือเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของคนไทย ในการรณรงค์การ

ประหยัดพลังงานให้ คนทั้งโลกได้รับรู้
สถานที่ : ลานพระบรมรูปทรงม้า – ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
วันและเวลา : วันที่ 25 เมษายน 2553 เวลา 06.00 – 08.00 น.
บุคคลที่ต้องการเพื่อมาร่วมทำลายสถิติโลก : ต้องการบุคคลที่มีความสนใจในการขี่จักรยานและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (นำจักรยานมาเอง) จำนวน 3,000 คัน เพื่อมาร่วมทำลายสถิติโลก