การประชุมหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือก คัดสรร ประธาน กรรมการ หมู่บ้านพฤกษา 14 บี ชุดที่ 3
ตัวผมเองที่ได้สังเกตุ บรรยากาศต่างๆ ดูว่าจะมีการคาดการล่วงหน้าไว้แล้ว
แต่ก็มีความตื่นตัวขึ้นกว่า2ครั้งที่ผ่านมา เริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมานิดหน่อย
สมาชิก ออกมาน้อย 100กว่าคน จากสมาชิกทั้งหมด 389 หลังคาเรือน
บางคนก็เป็นคนหน้าเดิมๆๆ ก็มีความหวังกับคนใหม่บ้าง
เพื่อให้การแก้ไขปรับปรุง พัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้น
เช่น การจัดเก็บค่าส่วนกลาง ที่ได้เพียง 40เปอร์เซนต์
กำแพงหมู่บ้าน ที่รอการประชาสัมพันธ์จากนิติฯ
ตัวกระผมเอง ทิตจิ้ม ได้ทำจดหมายฝากให้กรรมการ
ให้พิจารณาดังมีใจความต่อไปนี้

กระผม นายชญาน์ทิพย์ ซอย 11 ขอกราบวิงวอนต่อท่านกรรมการซอยทั้ง40 ท่านให้รับเรื่องไว้พิจารณา
ด้วยครับ และขอกราบขอบพระคุณท่านกรรมการซอยทุกท่านที่ได้อ่านความคิดเห็นของกระผม

1. ผมอยากให้กรรมการซอยทุกท่านร่วมหารือในการทำงานโดยใช้เหตุผลทางความคิดเป็นหลักโดยคำนึง
ถึงประโยชน์ของสมาชิกทั้ง 389 หลัง และ งานหมู่บ้าน สวัดดิการต่างๆที่สมาชิกควรพึงมีพึงที่จะได้รับ
เพราะการตัดสินใจของท่านนั้น จะมีผลทำให้เกิดความเจริญ และ ความสามัคคี ของการอยู่ร่วมกัน

2. ท่านกรรมการซอยทุกท่าน ควรมีการหารือ ให้มีเอกสารทุกๆ 3 เดือน ถึงสมาชิกทุกบ้าน
เพื่อบอกเรื่องราวต่างๆ ผลงานต่างๆ หรือความคิดเห็นต่างๆ อุปสรรคและปัญหาต่างๆ
รายรับรายจ่ายต่างๆ วาระการประชุมต่างๆ เป็นต้น
เพื่อเกิดความเข้าใจอันดี ของการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ได้เกิดความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประโยชน์ที่ได้ ก็คือการลดปัญหาความขัดแย้ง เสริมสร้างความสามัคคี

3. ท่านกรรมการซอยทุกท่าน ช่วยคิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรร ในเรื่องของเพื่อนสมาชิกที่มิได้
จ่ายค่าส่วนกลาง โดยยึดหลักความสามัคคีก่อน ไม่ใช้อคติใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความชิงชังระหว่างกัน
ควรเข้าไปหาข้อมูล รับฟังปัญหาต่างๆที่แท้จริง แล้วมาประชุมแก้ปัญหากันอีกครั้ง

4. ท่านกรรมการซอยทุกท่าน คิดหาข้อแก้ไข พัฒนาระบบ กฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสวัสดิการของสมาชิกให้มากขึ้น

5. ท่านกรรมการทุกท่าน คิดแก้ไขสิ่งปลูกสร้าง บางอย่างที่ไม่มีประโยชน์ ให้กลับมาใช้ประโยชน์
เช่น ป้อมยามเก่าบริเวณส้วมซึ่งไม่มีน้ำประปาไปถึง พื้นที่บริเวณ บ่อบำบัดที่ว่างเปล่า

6. ท่านกรรมการซอยทุกท่าน ช่วยคิดวิธีการประชุมสามัญ วิสามัญต่างๆๆ ให้เกิดผลดี
มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ให้มีระบบ มีขั้นตอน ให้เหมาะสม
หรือถ้าเกิดกรณีพิพาทจากฝ่ายบริหาร กับสมาชิก ให้หาคนกลาง องค์กรกลาง ผู้ใหญ่บ้าน ถ้ามี
มารับฟังปัญหา โดยใช้หลักและเหตุผล มากกว่าอารมณ์
ถ้าเป็นเรื่องทะเลาะ เรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับงานบริหารงานหมู่บ้าน ให้คนกลางเชิญคู่กรณี ทั้ง
สองฝ่าย ให้ออกไประงับอารณ์จากภายนอกก่อน
คนกลาง หรือองค์กรกลาง อาจช่วยดูความเรียบร้อย ในการประชุม ในการนับคะแนนเสียง
การโหวตคะแนนเสียงให้บริสุทธ์ ยุติธรรม

กราบขอขอบพระคุณท่านกรรมการซอยทุกท่านที่ได้พิจารณาความคิดเห็นในครั้งนี้ความคิดตัวผมเอง ผมคิดว่า คนทุกกลุ่ม ในหมู่บ้าน มีความคิดจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือความเจริญ
แต่เหตุผลกับต่างกัน โดยไม่เข้าใจเจตนาของแต่ละฝ่าย
ก่อนจบ มีคำพูดของท่างขงจื้อ มาฝากนั่นคือ
" อย่าไปกังวลว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจเรา จงกังวลว่า ตัวเราต่างหาก...ที่ไม่เคยเข้าใจผู้อื่นเลย